Нашият сайт ползва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашите Общите условия за ползване и Политиката за лични данни
Лични данни | Бисквитки
Изпрати съобщение Обади се Намери ни
Български English

Защита на личните данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Телнет ООД е телекомуникационен оператор, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, бул. България № 17, ЕИК в ТР 104639509 с предмет на дейност изграждане, поддържане, развитие на телекомуникационни мрежи за пренос на данни съгласно лицензия номер 217-05881/19.12.2005 г. с национален обхват и регистриран Администратор на лични данни с идентификационен номер 209200/16.05.2011г.

1. В качеството си на администратор на лични данни Телнет ООД събира и обработва следните лични данни - три имена, ЕГН/ЛК, адрес по лична карта, телефонен номер, email адрес, IP адрес.

2. Личните данни се събират, обработват и съхраняват за следните цели:

- идентифициране на лицата като страни по сключени договори за предоставяне на абонаментни телекомуникационни услуги.

- поддържане на база данни с цел идентифициране на лицата във връзка с изпълнение на задълженията на Телнет ООД като доставчик на абонаментни услуги по сключените между страните договори.

- идентифициране на лицата с цел осъществяване на контакт относно последващата дейност по техническа поддръжка и изпълняване на задълженията съгласно сключеният между страните договор.

- изпълнение на законови и нормативни изисквания за предоставяне на данни на компетентни държавни органи и организации

- изпълнение на задължения от субектите на данните по сключените договори при наличие на легитимен интерес, при което данните могат да се предоставят на трети лица.

3. Лични данни се предоставят на трети лица съответно:

- на публични органи във всички предвидени в закона случаи (Национална агенция за приходите, НАП, МВР, съответните служби и т.н.)

- на юридически лица (Администратор на лични данни), които обработват данни с цел - информационни и други дейности по събиране на просрочени задължения възложени от Телнет ООД съгласно сключен между страните договор и наличие на легитимен интерес.

4. Лични данни не се предоставят на трети лица в други държави.

5. Лични данни като задължителен атрибут на сключените между страните договори се обработват в минималния законоустановен срок.

6. Телнет ООД, в качеството си на Администратор на лични данни изпълнява всички необходими процедури и са взети всички необходими мерки за максимална защита на личните данни, предмет на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на ЕС.

 

Права и задължения на клиент в качеството му на субект на събиране и обработване на лични данни.

  • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
  • Достъп до собствените си лични данни;
  • Коригиране на лични данни;
  • Отказ от събиране и обработка, ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“) и възражение спрямо обработването на негови лични данни, след изтичане на минималния законоустановен срок за съхраняването им или такива надвишаващи легитимния интерес на Администратора;
  • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
  • Право на подаване на сигнали и жалби при констатиране на нарушение на защитата на личните данни.
  • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.


 

За всички неуредени в настоящата Декларация за поверителност отношения се прилагат Общите условия за взаимоотношенията с крайни потребители на "Телнет" ООД, (ЕС) Регламент № 679/2016 г., ЗЗЛД.

Декларацията за поверителност може да бъде периодично променяна, редактирана и адаптирана към всички изменения на българската и европейската нормативната уредба. Всички промени в Декларацията за поверителност ще бъдат публикувани на тази страница.

Длъжностно лице по защита на личните данни:
Димитър Христов Димитров
тел.: +359 888403752
e-mail: dhdimitrov@mail.bg

Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
www.cpdp.bg
kzld@cpdp.bg