Нашият сайт ползва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашите Общите условия за ползване и Политиката за лични данни
Лични данни | Бисквитки
Изпрати съобщение Обади се Намери ни
Български English

Потребителски съвети


Полезна потребителска информация за предоставяните услуги съгласно предприетите от Телнет ООД Мерки за прозрачност с цел гарантиране на достъпа до отворен интернет (чл. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120)

1. Скоростите на достъп до Интернет съгласно стандартите за качество на услугата са засегнати конкретно за всеки тарифен план в индивидуалните договори с клиентите, като за всички останали случаи важат параметрите в т.7.4. Общи условия за взаимоотношения с крайни потребители:
Достъпност на услугата – над 96% от времето.
Гаранция на скоростта – над 25% от максимално достижимата скорост съгласно Тарифния план за услуги с максимално достижими скорости (планове Икономичен и Стандарт) и над 75% от максимално достижимата скорост за услуги с висока степен на гарантираност на скоростта (тарифен план Гарантиран Бизнес Интернет).
Обичайно наблюдавана и измервана скорост - 90% от максимално достижимата скорост съгласно Тарифен план във 80% от времето.
Закъснения към локален шлюз – под 10ms.

2. Телнет не използва технически средства за ограничаване на обема, скоростта или друг параметър за влошаване на качеството на достъп до българското и международното Интернет пространство, освен в случаите, в които Операторът се възползва от правото си да ограничи или преустанови предоставянето на услуга съгласно т.12.6-т.12.13 и при констатирано друго нарушаване на задълженията на Потребителите съгласно Общи условия за взаимоотношения с крайни клиенти.

3. Телнет не използва технически средства за ограничаване на съдържание, приложения и услуги освен в изрично упоменатите в Българското законодателство случаи. (Пример - забрана за достъп до Интернет сайтове с хазартно съдържание съгласно списък изготвен от Държавна комисия по хазарта и съгласно Разпореждане на Софийски районен съд)

4. Телнет не предоставя специализирани услуги, включени в абонаментния план на крайния потребител, които могат да повлияят на услугите за достъп до интернет.

5. Телнет не използва мерки за управление на трафика (за оторизация или идентификация), които могат да се отразят на неприкосновеността на личния живот на крайните потребители и защитата на техните лични данни. (т.13.17 от Общи условия за взаимоотношения с крайни клиенти)
Телнет препоръчва всеки потребител да се запознае и спазва правилата за защита на личните данни използвайки българското и международното Интернет пространство.
За деца - ТУК
За родители - ТУК

6. Телнет гарантира правата на потребителите си по отношение на евентуалното несъответствие между договорени и реално констатирани параметри на услугите чрез ясна процедура съдържаща следните основни стъпки:

В случаите на еднократна, текуща липса на услуга или отклонение в параметрите на услуга.
- Подаване на сигнал към Денонощен център за работа с клиенти на телефон - 0888149259, на email support@telnet.bg или в най-близкият офис на компанията.

В случаите на постоянно или периодично повтарящо се отклонение в параметрите на услугата или нарушаване на клаузи в договора и съпътстващите го Общи условия за взаимоотношения с крайни клиенти.
- Подаване на Уведомително писмо, Заявление или Жалба - лично от титуляр, в свободен текст, което постъпва с входящ номер и подлежи на разглеждане и отговор в срок до 30 дни от подаването му. (т.19.5 Общи условия за взаимоотношения с крайни потребители).

Всички нерешени след подаване на сигнали и жалби спорове между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисия за защита на потребителите, Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд. (т.33 от Общи условия за взаимоотношения с крайни потребители).