Нашият сайт ползва бисквитки! Молим ви да се запознаете с нашите Общите условия за ползване и Политиката за лични данни
Лични данни | Бисквитки
Изпрати съобщение Обади се Намери ни
Български English

Общи условия ЗЕСМФИ

при сключване на договори за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура на „Телнет” ООД

I. Общи положения

1.1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията по предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура между:

„Телнет“ ООД, ЕИК 104639509, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, бул. „България“ № 17, наричано за краткост по-надолу Телнет,

И

Оператор на електронни съобщителни мрежи, наричан по-долу за краткост „Оператор“,

или заедно наричани „Страните“.

1.2. Настоящите Общи условия се прилагат за договори за достъп до и/или съвместно ползване на физическа инфраструктура, включителнодо нейните елементи и/или съоръжения („Договор“), които се сключват след проучване на техническите, физическите, правните и икономически възможности, съгласно предвиденото в тези Общи условия и действащото българско законодателство. Общите условия са неразделна част от всеки сключен Договор.

II. Определения и понятия

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия, използваните изрази ще имат следното значение:

2.1. „Физическа инфраструктура“ е физическата инфраструктура на Телнет, включваща всеки елемент от мрежата на дружеството, който е предназначен за разполагане на други елементи от електроннасъобщителна мрежа, без самият той да се превръща в активен елемент от мрежата, като тръбопроводи, мачти, канали, инспекционни шахти, шахти, разпределителни кутии, сгради или подстъпи към сгради, антенни съоръжения, кули и стълбове. Кабелите, включително тъмните оптични влакна, не съставляват физическа инфраструктура съгласно легалната дефиниция;

2.2. „Електронна съобщителна мрежа“ е съвкупност от преносни съоръжения и при необходимост съоръжения за комутация и/или маршрутизация и други ресурси, включително неактивни мрежови елементи, които позволяват пренос на сигнали посредством проводник, радио, оптични или други електромагнитни способи, включително спътникови мрежи, фиксирани (с комутация на канали или с пакетна комутация, включително интернет) и мобилни наземни мрежи, електроразпределителни мрежи, доколкото се използват за пренос на сигнали, мрежи, използвани за радио-и телевизионно разпръскване, и кабелни електронни съобщителни мрежи за разпространение на радио-и телевизионни програми, независимо от вида на пренасяната информация;

2.3. „Оператор на електронна съобщителна мрежа“е предприятие, предоставящо или което има право да предоставя обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги; или оператор на електронна съобщителна мрежа за нуждите на държавното управление;

2.4. „ЗЕСМФИ“ е Закон за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура;

2.5. „Поверителна информация“ е всякаква информация (в устна, писмена или каквато и да е друга форма), обменяна между страните, свързана с дейността им, включително, но не само: правна, счетоводна, финансова, техническа, технологична информация, търговска политика, софтуер, демонстрационни програми, изчислителни програми, алгоритми, компютърни системи, вътрешни процедури и правила,дизайн, нововъведения, подобрения, концепции, записи, файлове, меморандуми, доклади, чертежи, планове, ценови листи, листи с клиенти или друга отчетна информация, търговска тайна, ноу-хау и/или друга интелектуална собственост, търговска марка, както и информация, която с оглед на своето съдържание и/или предназначение,е нормално да бъде възприета като поверителна от страната, която я получава;

2.6. „Мрежов оператор“е Телнет, а в зависимост от контекста и друг мрежов оператор, съгласно легалната дефиниция, съдържаща се в пар.1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗЕСМФИ;

2.7. „Кабелни електронни съобщителни мрежи“са електронните съобщителни мрежи, изградени с оптични кабели или съобщителни кабели с метален проводник, основно предназначени за предоставяне на услугите "достъп до интернет, радио и телевизионни сигнали"

2.8. „Канална тръба“е тръба от бетон, стомана или друг подходящ материал, предназначена за директно полагане в изкоп, в която се полагат защитни тръби;

2.9. „Защитна тръба“ е тръба от стомана, защитена срещу корозия, от полиетилен с висока плътност (High Density Polyethylene -HDPE), бетон или друг подходящ материал, която се полага в изкоп и е предназначена за осигуряване на допълнителна механична и/или електрическа защита на изтегления в нея съобщителен кабел;

2.10. „Кабелна шахта“е съоръжение, осигуряващо подземно затворено пространство с изход към повърхността, предназначена за достъп до съобщителните кабели при изтегляне, монтаж, ремонт и поддържане;

2.11. „Муфа“е елемент, осигуряващ защита на съединението на два или повече съобщителни кабела срещу въздействията на околната среда;

2.12. „Кабелен колектор“е подземно непроходима, полупроходима или проходима конструкция, предназначена за полагане на съобщителни кабели едностранно или двустранно.

III. Процедура за сключване на договор и предоставяне на услугата

3.1. Операторът заявява желанието си за сключване на Договор с подаването на писмено заявление по образец до Телнет. В заявлението се посочват районът, елементите и/или съоръженията на физическата инфраструктура, за които се отнася искането, както и срокът за ползването им. За всеки конкретен обект се подава отделно заявление. Заявление се подава и в случаите, когато Операторът планира промяна на инсталираните съоръжения/оборудване. Заявленията се разглеждат по реда на тяхното постъпване.

3.2. Сключването на договор между страните се осъществява в срок от 1 (един) месец от подаването на заявлението по 3.1., освен в следните случаи:

3.2.1. налице са непълноти в заявлението;

3.2.2. налице е някое от основанията за отказ, както следва:

3.2.2.1. липса на техническа възможност физическата инфраструктура да приеме елементите на физическа инфраструктура и/или електронни съобщителни мрежи;

3.2.2.2. липса на физическа възможност за разполагане на елементите на физическа инфраструктура и/или електроннисъобщителни мрежи, във връзка с които се иска предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическатаинфраструктурана Телнет;

3.2.2.3. необходимост от резервиране на капацитет за собствени нужди на Телнет;

3.2.2.4. съображения за безопасност или обществено здраве;

3.2.2.5. заплаха за нарушаване на целостта и сигурността на всяка мрежа, включително на критичната инфраструктура, определена съгласно наредбата по чл. 8а от Закона за защита при бедствия;

3.2.2.6. риск от възникване на сериозни смущения в работата на електронни съобщителни услуги или на други услуги от оператора на физическата инфраструктура в резултат от планираните нови услуги чрез същата физическаинфраструктура;

3.2.3. възможностите за ползването на заявената физическа инфраструктура са ограничени, в който случай се прилага предвидената в чл. 20, ал.4 –9 ЗЕСМФИ процедура.

3.3. В случаите по т.3.2.1. Телнет уведомява Оператора за констатираните непълноти в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаването на заявлението. Сключването на договор между страните се осъществява в срок от 1 (един) месец, считано от датата на постъпване на заявление, в което непълнотите/нередовностите са били надлежно отстранени от Оператора.

3.4. В случаите по т.3.2.2. Телнет уведомява Оператора с мотивиран отговор в срок от1(един)месец от получаването на заявлението.

3.5. Сроковете по т.т.3.2., 3.3. и 3.4. се прилагат и при заявяване на предоставяне или прекратяване на услуга при вече подписан между страните договор.

3.6. Предоставянето или прекратяването на услугата за всеки конкретен обект се установява чрез подписване на Протоколи за предоставяне или прекратяване на услугата. Протоколите се подписват от упълномощени за тази цел представители на страните. Копия от пълномощните се прилагат към протокола.

3.7. Всяка от страните отговаря за разрешенията и лицензиите, необходими за осъществяването на дейността ѝ, и за законосъобразната експлоатация на съответните обекти и/или съоръжения/оборудване.

3.8. Страните гарантират, че всички съоръжения/оборудване, които са или ще бъдат инсталирани в обектите при условията на съвместно ползване, отговарят на всички нормативни изисквания, технически стандарти и стандартите за безопасност, установени в българското законодателство.

3.9. При писмено мотивирано искане, Телнет осигурява на Оператора възможност за проучване на условията за достъп до и/или съвместно ползване в конкретен обект чрез осигуряване на оглед на място на упълномощени лица и/или предоставяне на информация за обекта. Огледи на място на посочената от Оператора част на физическата инфраструктура се допускат в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на писменото искане. Оглед на място може да бъде ограничаван или отказван от съображения за нарушаване на сигурността на мрежите и тяхната цялост, националната сигурност, общественото здраве или безопасност. При наличие на горната хипотеза, Телнет изпраща мотивиран писмен отказ за оглед на място в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на писменото искане от Оператора.

3.9.1. Когато е необходимо, при разглеждането на заявление, Телнет определя упълномощен представител за посещение на заявения обект и проучване на техническите възможности на място.

3.9.2. При посещение на заявен обект упълномощен представител на Оператора попълва протокол за извършване на оглед, който се предоставя за одобрение от Телнет. В протокола се описва разположението на исканото оборудване, съобразно с техническите възможности, както и направените констатации.

3.10. В случаите, когато няма да се провеждат процедури, предвидени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), в срок до 30(тридесет) дни от подписването на договора или одобряването на новата услуга страните монтират съоръженията/оборудването и подписват двустранен констативен протокол. Ако съоръженията/оборудването не бъдат монтирани в срока по предходното изречение, Операторът следва отново да подаде заявление съгласно т.3.1.по-горе.

3.11. Всички разходи във връзка с инсталирането или изграждането и въвеждането в експлоатация, както и експлоатацията и демонтажа на съоръженията/оборудването, се поемат от Оператора, освен ако не е уговорено друго в договора.

3.12. Всяка от страните запазва собствеността върху индивидуално изградените и ползвани от нея съоръжения и оборудване.

3.13. Двустранен констативен протокол се подписва за удостоверяване на началния/крайния момент на предоставяне/прекратяване на услугата за конкретен обект, включително при монтаж/демонтаж и подмяна на съоръжения/оборудване. Констативният протокол се подписва от упълномощени лица, като съответните пълномощни се прилагат към протокола и представляват неразделна част от него.

IV. Права и задължения на Оператора

4.1. Във връзка с предоставянето на достъп до и/или съвместно ползване на обект, Oператорът има следните права:

4.1.1. Да подава заявления за предоставяне на услуги.

4.1.2. Да получава право на достъп до обектите на Телнет за инсталиране, ползване и поддръжка на съоръженията/оборудването си в съответствие с настоящите Общи условия, договора и допълнителни споразумения към него.

4.1.3. Да получава необходимото съдействие от Телнет при упражняване на правата съгласно настоящите Общи условия, договора и приложенията към тях.

4.1.4. Да получава в срок сметки и данъчни фактури за дължимите суми за предоставените услуги.

4.1.5. Да получава в срок от Телнет всички документи, необходими за законосъобразното инсталиране или изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията/оборудването.

4.2. Операторът има следните задължения:

4.2.1. Да използва обектите само по предназначението, уговорено между страните в настоящите Общи условия, договора и приложенията към тях, както и да упражнява законосъобразно всички права и задължения, произтичащи от Общите условия, договора, приложенията към тях и приложимото законодателство.

4.2.2. Да осигури и инсталира за своя сметка и в предвидените срокове съоръженията/оборудването, предназначени за собствено ползване. Тези съоръжения/оборудване могат да бъдат инсталирани и свързани към съоръженията на Телнет, когато отговарят на условията в договора и на съществените изисквания за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за електронните съобщения и подзаконовите нормативни актове, приети въз основа на тези закони.

4.2.3. Инсталираните съоръжения/оборудване да отговарят и да са в съответствие с всички стандарти и приложимото законодателство за пожарна безопасност и безопасност на труда. Телнет има право да поиска от Оператора да представи писмени доказателства за всички съгласия, лицензии и доказателства за съответствие с тези изисквания по всяко време, с 14-дневно (четиринадесетдневно) предизвестие.

4.2.4. Да поддържа в изправност съоръженията/оборудването си, инсталирани на обекти на Телнет, предназначени за съвместно ползване.

4.2.5. Да обозначи и маркира инсталираните от него съоръжения/оборудване по начин, който недвусмислено да указва правата на собственост върху тях.

4.2.6. Да не пречи или затруднява работата на служители, представители или подизпълнители на Телнет, или на трети лица, които ползват съвместно същите обекти.

4.2.7. Да спазва всички правила за вътрешния ред и пожарна безопасност, относими към обектите.

4.2.8. Да извършва в срок плащанията по банков път. Всички дължими банкови такси и комисионни са за сметка на Оператора.

4.2.9. Да спазва всички изисквания за достъп до обектите, съгласно правила, предоставени от Телнет.

4.2.10. Да уведомява незабавно Телнет за възникнали аварии, повреди или влошаване на качеството при нормалната експлоатация на неговите съоръжения/оборудване.

4.2.11. Да оказва необходимото съдействие на Телнетза осъществяване на профилактични дейности, планови ремонти и реконструкции, свързани с поддържане, развиване и подобряване на обектите.

4.2.12. Да не изменя, преинсталира, деинсталира или подменя своите съоръжения/оборудване, без изричното писмено съгласие на Телнет. Това задължение не се прилага, когато възникне аварийна ситуация или необходимост от спешни дейности, които не са планирани, и налагат съответните действия, като в този случай Операторъте длъжен да уведоми Телнет незабавно.

4.2.13. Да деинсталира съоръженията/оборудването си за своя сметка в срок до 10 (десет) дни от прекратяване на договора или от прекратяване на/отказ от услуга за конкретен обект. В случай на неизпълнение на срока за деинсталиране Телнет, след писмено уведомление, има право да деинсталира съоръженията/оборудването за сметка на Оператора. В случаите по предходното изречение, Телнет няма задължение и не носи отговорност за съхранение или опазване на деинсталираните съоръжения/оборудване.

4.2.14. Да изпълнява в указания срок задължителните указания на Телнет относно техническите изисквания за ползването на услугата. Да спазва правилата за охрана и безопасност в съответствие с действащите нормативни актове и изискванията на Телнет.

4.2.15. Да опазва и съхранява обектите, предназначени за съвместно ползване и да не извършва, и да не допуска негови служители, представители или подизпълнители да извършват каквито и да било промени, увреждания или нарушения, които биха могли да повредят обекти на Телнет или трети страни.

4.2.16. Да не разкрива и/или разпространява на трети лица информация, предоставена от Телнет във връзка с изпълнение на договора, освен ако страните не изразят в писмен вид изричното си съгласие.

4.2.17. Да осигури законосъобразно инсталиране или изграждане и въвеждане в експлоатация на собственото си оборудване, разположено в обект, при условията на съвместно ползване.

4.2.18. Да прекъсва временно и след предварителна обоснована заявка от Телнет, работата на съоръженията/оборудването си на конкретен обект, във връзка с планови или спешни ремонтни дейности, които са в опасна за здравето близост до съоръженията/оборудването на Оператора.

4.2.19. Да осигурява за срока на договора за своя сметка и на своя отговорност техническата и оперативната поддръжка на собствените си съоръжения/оборудване, което включва и всички видове ремонти.

4.2.20. Да осигури и монтира съоръженията/оборудването, описани в договора, не по-късно от 30 (тридесет) дни след датата на подписване на договора или изменението на договора, освен ако страните не се споразумеят писмено за различен от посочения срок.

4.2.21. Да спазва всички строителни, технически, хигиенни, противопожарни и други, свързани с безопасността, изисквания и нормативи, установени в законодателството, както и съгласно практиката на добрите търговци.

4.2.22. Да осигурява спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при работа на своите служители и/или подизпълнители в процеса на инсталиране на съоръжения/оборудване съгласно собствените си процедури и процедурите, приети от страна на Телнет.

4.2.23. Да осигурява работници с необходимата правоспособност, квалификация, професионални качества и опит за изпълнение на работите по инсталиране и поддържане на съоръженията/оборудването.

4.2.24. Да влага подходящи и качествени материали при инсталирането и поддържането на съоръженията/оборудването.

V. Права и задължения на Телнет

5.1. Телнет има право:

5.1.1. Да получава в срок и изцяло дължимите от Оператора суми, в съответствие с посоченото в настоящите Общи условия, договора и приложенията към него.

5.1.2. Да получи от Оператора пълната информация и документация за техническите спецификации на съоръженията/оборудването на Оператора, предназначени за инсталиране на обектите на Телнет, предназначени за съвместно ползване.

5.1.3. Да извършва планови ремонти и реконструкции, профилактични дейности, свързани с поддържане, развиване и подобряване на обектите, за което отправя писмено предизвестие в разумен срок преди започване на съответните дейности до Оператора. При извършване на посочените дейности, Телнет няма право да измества съоръженията/оборудването на Оператора, освен с негово изрично писмено съгласие.

5.1.4. Да осъществява по всяко време контрол за ползването на обектите по предназначение съгласно договореното в настоящите Общи условия, договора и приложенията към него.

5.1.5. Да спира предоставянето на услугата и да деинсталира съоръженията/оборудването на Оператора при неизпълнение на Общите условия, договора и приложенията към него, както и при неправилно използване от Оператора на обектите за съвместно ползване или неспазване на техническите изисквания и задължителните указания, съдържащи се в действащите нормативни актове, след изпращане на 7-дневно (седемдневно) писмено предизвестие и продължаващо нарушение от страна на Оператора. Разходите по демонтажа и съхраняването на съоръженията/оборудването са за сметка на Оператора.

5.1.6. При аварийна ситуация, чието отстраняване налага увреждане на електронна съобщителна мрежа, Телнет има право да пристъпи към отстраняване на аварията, след като уведоми предварително Оператора на електронната съобщителна мрежа във възможно най-кратък срок, в който да бъде изпратен представител на Оператора. При неявяване на представител в посочения срок или при отказ на представителя да окаже необходимото съдействие, Телнет има право при отстраняването на аварията временно да отстрани или да прекъсне електронната съобщителна мрежа на Оператора, в случай че е невъзможно отстраняването на аварията да бъде извършено по друг начин, при полагане на дължимата грижа. При неотложни случаи, при които е необходимо да се предприемат незабавни действия за осигуряването на безопасността и общественото здраве или за опазване на човешки живот, съобщаването се извършва във възможно най-кратък срок след отстраняването на аварията.

5.1.6.1. Съобщението за аварийната ситуация може да се направи по електронна поща, телефон или по друг подходящ начин, посочен в договора.

5.1.6.2. За отстраняването на аварията по тази точка се съставя констативен протокол, който се връчва на Операторав срок от 3 (три) дни след отстраняването на аварията.

5.1.6.3. Телнет не дължи обезщетение на Оператора за нанесените вреди при или по повод дейностите по т. 5.1.6., освен ако:

5.1.6.3.1. при отстраняването на аварията е било възможно вредите да бъдат избегнати при полагане на дължимата грижа, или

5.1.6.3.2. Телнет не е уведомил предварително Оператора, или е пристъпил към отстраняване на аварията преди изтичането на срока за явяване на представител на Оператора – в случаите по т. 5.1.6., изречение първо.

5.1.7. Да упражни правата по чл.чл. 66 –68 ЗЕСМФИ при наличие на предвидените предпоставки. 5.1.8. Договорът не ограничава правото на Телнет да осъществява свободно инвестиционни инициативи и намерения, свързани с притежаваната от Телнет инфраструктура по предвидения със ЗЕСМФИ ред и водещи до нейното премахване или преместване. В този случай Телнет уведомява Оператора, предварително за своите инвестиционни намерения, свързани с тази инфраструктура, в подходящ срок преди началото на изпълнение на строителните и монтажните работи. Срокът по предходното изречение е не по-кратък от 6 месеца освен в изключителни случаи, налагащи прилагането на по-кратък срок.

5.1.8.1. С уведомлението по т. 5.1.8. Телнет предлага на Оператора разполагането на електронните съобщителни мрежи в друга налична или бъдеща физическа инфраструктура в района, ако такава съществува или предстои да бъде изградена.

5.1.8.2. В случай, че Операторът е съгласен с предложението за преместване, разходите по преместване на електронната съобщителна мрежа или по нейното разполагане в друга физическа инфраструктура на Телнет се поемат от Оператора с изключение на тези за съгласуване на проект съгласно чл. 52 ЗЕСМФИ.

5.1.8.3. Когато Операторът не е съгласен с предложението по т. 5.1.8. и не е уговорено друго, Операторът може да продължи да ползва физическата инфраструктура до нейното фактическо премахване или преместване. Договорът се прекратява по право в частта му относно премахнатата или преместена инфраструктура от премахването ѝ, без да се дължи обезщетение за прекратяването.

5.2. Телнет се задължава:

5.2.1. Да предостави услугите в съответствие с настоящите Общи условия, договора и допълнителните споразумения към него, и приложенията към тях.

5.2.2. Да оказва необходимото съдействие за инсталиране на съоръженията/оборудването на Оператора на обектите за съвместно ползване, съобразно договора, както и да предостави на Оператора всички документи, необходими за законосъобразното изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията/оборудването, инсталирано на обект при условията на съвместно ползване.

5.2.3. Да осигурява на Оператора, неговите служители, представители или подизпълнители достъп до обектите при спазване на предоставените процедури за достъп.

5.2.4. Да уведомява Оператора за причини, които могат да затруднят изпълнението на договора, включително за планови ремонти на съоръжения, профилактични дейности и реконструкции, свързани с поддържане, развиване и подобряване на обектите за съвместно ползване, с най-малко 10-дневно (десетдневно) писмено предизвестие. Това задължение не се прилага, когато възникне аварийна ситуация/необходимост от спешни дейности, които не са планирани. В този случай Телнет уведомява Оператора във възможно най-кратък срок след възникване на необходимостта от извършването им.

5.2.5. Да отстранява повреди на обектите в разумен съобразно конкретните обстоятелства срок, освен ако те са причинени от действие или бездействие на Оператора. В последния случай повредите следва да бъдат отстранени от Оператора, или за негова сметка.

5.2.6. Да изготвя в срок сметки за задълженията на Оператора и изпраща фактури за предоставените услуги по договора.

5.2.7. Да не разкрива и/или разпространява на трети лица поверителна информация, предоставена от Оператора по договора, освен ако Операторът не се е съгласил за друго.

5.2.8. Да предприеме мерки за ограничаване на неправомерния достъп до обектите, предмет на съвместното ползване.

5.2.9. Да оказва необходимото съдействие на Оператора при упражняване на правата му съгласно настоящите Общи условия, договора и приложенията към него.

VI. Описание на начина на разполагане, технически изисквания, изисквания за качество и безопасност

6.1. Оборудването на Оператора се разполага по начин, който не води до възпрепятстване на свободното ползване, поддръжката и функционирането на съществуващите съоръжения/оборудване, собственост на Телнет и/или на трети лица.

6.2. Всяко разполагане на електронна съобщителна мрежа се осъществява след извършване най-малко на конструктивна и електротехническа оценка.

6.3. Полагането на оптични кабели се изпълнява в съществуващите кабелни трасета, без да се засяга възможността за добавяне, поддръжка и подмяната на кабелите, собственост на или обслужващи Телнет, или други оператори. Полагането става по начин, който не затруднява премахването на кабелите на Оператора след прекратяването на услугата, както и няма да доведе до увреждане на съществуващите кабели в следствие на премахването.

6.4. След извършването на монтажните дейности се извършват измервания, с цел установяване спазването на нормативните изисквания за работа на системите.

6.5. По отношение на подземната мрежа, собственост на Телнет, освен предвидените общи правила, се прилагат следните изисквания:

6.5.1. Допуска се съвместно разполагане – полагане на оптични кабели в HDPE тръба, в която има вече положен един на брой кабел, но само ако същата тръба служи за абонатно отклонение с диаметър минимум Ф40 мм., и не е част от трасе, предмет на предстоящо инвестиционно намерение за развитие на мрежата в рамките на следващите 12 (дванадесет) месеца от датата на подаване на заявлението за сключване на договор за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата му инфраструктура, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане;

6.5.2. Не се допуска разполагане на кабели в HDPE тръба, в която има вече положени два кабела, поради потенциален риск от увреждане и/или прекъсване на вече изтеглените в тръбата кабели;

6.5.3. Допуска се изтегляне само на оптични кабели с диаметър не по-голям от 11.00 мм.;

6.5.4. Не се допуска разполагане на медни кабели и оптични кабели с метални елементи от съображения за безопасност и потенциален риск за здравето и живота на съответните служители на Телнет;

6.5.5. Не се допуска разполагане на пасивни елементи на мрежата на друг оператор (муфи, оптични сплитери и други)и/или аванси на кабели вшахти от тип ШКС01 (с размери 50/100 см.), поради ограничения от физическо естество;

6.5.6. В шахти от тип ШКС02 и ШКС03 се допуска разполагане на пасивни елементи (муфи, оптични сплитери и други) на друг оператор, както и аванси на кабели, с дължина на последните не по-голяма от 8.00 м.;

6.5.7. Монтажът и крепежът на авансите на кабелите в ШКС02 и ШКС03 се извършва задължително по дългата страна на съответната шахта;

6.5.8. Не се допуска разполагане в шахтите на активно оборудване на мрежата на друг оператор, като усилватели, комутатори и друго такова от съображения за безопасност;

6.5.9. Разположените кабели и оборудване задължително следва да бъдат надлежно маркирани от съответния оператор, съобразно изискванията на съответните приложими правила и норми;

6.5.10. Оптичните кабели на Оператора се изтеглят в защитна тръба, положени по цялата дължина на трасето по начин, който не застрашава и не възпрепятства нормалното функциониране и експлоатация на съществуващата инфраструктура, дори при отстраняване на кабелите на Оператора.

6.6. Допълнителните крепежни и инсталационни елементи, които служат за инсталиране на съоръженията/оборудването, са задължение на Оператораи следва да бъдат с необходимото качество,и в съответствие с изискванията на Телнет.

VII. Ограничения за съоръженията, които могат да бъдат разполагани. Правила за разпределяне на пространството, когато то е ограничено.

7.1. За допускане на монтиране на съоръжения/оборудване се вземат под внимание следните конструктивни аспекти:

7.1.1. площта, необходима за предоставянето на заявената услуга, като се вземе предвид и вече ползванатаили предоставенаплощ;

7.1.2. носимоспособността на инфраструктурата;

7.1.3. бъдещо развитие на мрежата на Телнет;

7.1.4. капацитет на електрическото захранването на съответния обект (в рамките на предоставенатамощност за обекта);

7.1.5. капацитет на инсталираната климатизационна система.

VIII. Мерки за сигурност

8.1. С оглед гарантиране на сигурността на обектите от мрежата на Телнет, Операторът следва процедурите за достъп и работа в обекти на Телнет, неразделна част от договора.

8.2. Операторът следва да има разрешение за достъп до обекти на Телнет, изрично дадено от Телнет, да притежава необходимите сертификати и удостоверения за преминали курсове за безопасна работа, както и такива за квалификация и познания на съответното оборудване. Задължително е преминаването на първоначален инструктаж, проведен от страна на служители на Телнет.

8.3. Разрешението за достъп се изисква и предоставя във връзка с планирани или аварийни дейности по инсталиране, ползване, поддръжка и демонтаж на съоръженията/оборудването.

IX. Условия и ред за даване на указания при констатирано техническо несъответствие на електронните съобщителни мрежи, разположени въз основа на предоставените услуги

9.1. Несъответствия на електронните съобщителни мрежи от технически характер са, както следва:

9.1.1.Технически несъответствия, които водят до прекратяване предоставяне на съобщителните услуги и/или погиване на инфраструктурата, както и такива, които водят до риск за здравето и живота,и не съответстват на установенитеправила за здравословни и безопасни условия, пожарна безопасност и безопасна експлоатация.

9.1.2. Технически несъответствия, които водят до влошаване на качеството на предоставяните услуги и/или уврежданена инфраструктурата.

9.1.3. Технически несъответствия, които не засягат непосредствено предоставяните услуги и/или инфраструктура, но са в разрез с разпоредбите на Общите условия, договора и допълнителните споразумения към него и/или протоколите към тях.

9.2. Редът за даване на указания е, както следва:

9.2.1. При констатиране на несъответствия, Телнет незабавно уведомява Оператора писмено. Операторът се задължава да отстрани несъответствието в следните срокове:

1) несъответствия по т.9.1.1. –незабавно;

2) несъответствия по т.9.1.2.– не по-късно от 48 (четиредесет и осем) часа от уведомлението от Телнет и/или възникването на ситуация по т.9.1.2.;

3) несъответствия по т.9.1.3. –в срок до 14 (четиринадесет) дни от уведомяването от страна на Телнет. В случай на дадени указания от Телнет, те са задължителни за Оператора.

9.3. В случай че Операторът не отстрани несъответствието в посочените в т.9.2.1.срокове, Телнет има право да развали договора, без да отправя допълнително писмено предизвестие до Оператора.

X. Процедури за премахване на електронна съобщителна мрежа и за възстановяване на достъпа до и/или за съвместно ползване

10.1. Премахването на електронна съобщителна мрежа се извършва при:

10.1.1. Изтичане на срока, за който е предоставена услугата.

10.1.2. Неотстраняване на технически несъответствия в определените срокове.

10.1.3. При процедури, констатации и актове на контролни органи.

10.1.4. При предвидените в приложимото законодателство случаи.

XI.Отговорност.

Ограничения на отговорността

11.1. Без да се засягат предвидените в приложимото законодателство и в Общите условия разпоредби относно отговорността за вреди на страните, същите носят отговорност за претърпени вреди вследствие на виновно неизпълнение на задължение по настоящите Общи условия и договора, което след надлежно уведомяване, не е било отстранено в срок.

11.2. Без оглед на другите права на страните при прекратяване на договора, Операторът дължи на Телнет неустойка при прекратяване на Договора преди изтичане на първоначално определения срок в размер на дължимата обща цена за предоставяне на услугите по достъп до и/или съвместното ползване на обекта/ите, както и свързаните с тяхното предоставяне услуги, от датата на прекратяване на договора до края на първоначално определения срок на договора. Размерът на неустойката, предвиден в предходното изречение, не ограничава правото на Телнет да претендира заплащане на претърпени вреди и пропуснати ползи над този размер.

11.3. Страните носят отговорност за вредите, причинени от техни служители, представители или подизпълнители при или по повод изпълнение на служебните им задължения, както и за вреди, причинени от лица, натоварени от страните от тяхно име да упражняват права или да изпълняват задължения, произтичащи от Общите условия и договора.

11.4. При възникнал правен и/или административен спор, независимо от неговия характер, относно права на Оператора във връзка с услугите, и възникналия спор би могъл да засегне пряко законните права и интереси на Телнет, Телнет има право едностранно да ограничи достъпа и/или ползването на услугите за съответните обекти до уреждането на съответния спор и установяването по безспорен и неотменим начин на правото на Оператора да използва тези обекти.

11.5. Независимо от предвидените в тези Общи условияи договора разпоредби относно отговорността за вреди на страните, Телнет не отговаря за вреди, причинени на трети лица при или по повод на разполагането и/или използването на електронната съобщителна мрежа на Оператора, освен ако Телнет с поведението си е допринесъл за настъпването им.

11.6. Във всеки случай и независимо от уговореното дотук Операторът, собственик на електронна съобщителна мрежа, разположена във физическата инфраструктура на Телнет, е отговорен за вредите, причинени на Телнет в резултат на разполагане и/или използване на неговата електронна съобщителна мрежа в нарушение на действащото българско законодателство.

11.7. При прекъсване на електрическото захранване поради повреда, авария, бедствие или непреодолима сила, Телнет не носи отговорност пред другата страна за настъпилите от това вреди.

XII. Непреодолима сила

12.1. Страните се освобождават от отговорност за пълно или частично неизпълнение на Общите условия и на договора, ако то се дължи на „непреодолима сила” (форсмажор).

12.2. Под непреодолима сила се разбира всяко непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. Такива обстоятелства са, като изброяването е неизчерпателно: (а) земетресения, наводнения, пожари или други природни бедствия, епидемии; (б) война, революция, въстание, бунт или други граждански събития, производствени или други аварии; (в) акт на компетентен държавен, регулаторен, административен или съдебен орган, чрез който може да бъде временно спряно или прекратено изпълнението на договора.

12.3. Страната, която е засегната от непреодолима сила, незабавно трябва да уведоми другата в писмена форма за настъпването на някое от неизчерпателно изброените в чл.12.2. обстоятелства, предполагаемите последици, както и относно очакваната продължителност на невъзможността си да изпълнява своите задължения по договора, както и да предостави сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

12.4. Ако в резултат на непреодолима сила изпълнението на задълженията на някоя от страните е само частично засегнато, то тази страна ще бъде отговорна за изпълнение на задълженията, които не са засегнати от непреодолимата сила.

12.5. Всяко неизпълнено задължение, чието неизпълнение се дължи на непреодолима сила, трябва да се изпълни от засегнатата страна, когато стане възможно, след прекратяването на непреодолимата сила с изключение на случаите, когато подобно изпълнение не е вече практически осъществимо или не се изисква от другата страна.

12.6. Ако непреодолимата сила продължи повече от 3 (три) месеца от датата на писменото уведомление по т.12.3. и не е подадено съобщение за прекратяване на действието на непреодолимата сила, като форсмажорните обстоятелства не дават възможност на засегнатата страна да изпълнява задълженията си изцяло или частично, то след изтичането на този период, незасегнатата от непреодолимата сила страна има право да прекрати договора. За това е необходимо последната страна да отправи 30-дневно (тридесетдневно) писмено предизвестие до другата след изтичането на 3-месечния (тримесечния) период. Ако незасегнатата страна не прекрати договора, неизпълнените поради горните причини задължения, трябва да бъдат изпълнени от засегнатата от непреодолимата сила страна, колкото е възможно по-скоро след приключване на действието на непреодолимата сила, с изключение на случаите, когато подобно изпълнение не е вече възможно, или не се изисква от другата страна, като другите задължения ще продължат да се изпълняват, съгласно условията на договора.

XIII. Поверителност и сигурност

13.1. Всяка страна поема задължение пред другата страна да положи всички усилия нейните ръководители, служители, пълномощници, представители, изпълнители, подизпълнители и партньори да опазват тайната на поверителната информация, която страните са си разменили или е станала тяхно достояние преди, по време на или след сключване на Договора,и да не я разкриват. Поверителната информация може да се разкрива на изпълнители, които се намират в договорни отношения със страните, при условие че преди да получат подобна информация, всички изпълнители поемат задължение за опазване на поверителната информация. Информацията, предоставяна на такава трета страна трябва да се ограничава само до онази част, която е непосредствено необходима на третата страна за изпълнение на договорните й задължения.

13.2. Правилата по т. 13.1 се отнасят за период, който започва от датата на разкриване или узнаване на поверителната информация и продължава 3 (три) години след датата на прекратяване на договора.

13.3. Страните се задължават да спазват разпоредбите на действащото законодателство на Република България, както и да предприемат всички необходими мерки, включително действия и/или бездействия, гарантиращи безопасността и осуетяването на всяка потенциална опасност за живота и здравето на своите служители, работници и контаргенти във връзка с изпълнение на задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия и договора, и в частност във връзка с техническото обезпечаване и функционирането на техническите съоръжения и оборудване.

13.4. Разпоредбите на тази т. 13 не се отнасят до информация, която:

13.4.1. е или става обществено достояние независимо от действията на съответната Страна;

13.4.2. е известна на съответната страна преди влизането в сила на договора;

13.4.3. е разкрита по силата на нормативен, административен, съдебен или друг подобен акт.

XIV. Изменения и допълнения на Общите условия

14.1. Телнет си запазва правото да променя едностранно настоящите Общи условия и приложенията към тях, за което следва да уведоми предварително Оператора, в срок от 30 (тридесет) дни преди влизане в сила на съответните изменения и/или допълнения. Всяко изменение се публикува на официалната страница на Телнет: http://www.telnet.bg/. В случай че предложените изменения са в следствие на промяна на действащото законодателство или произхождат от инициатива, или решение на компетентен държавен орган, то те влизат в сила, считано от датата, предвидена в съответния акт, а ако няма такава – от посочена от Телнет дата.

14.2. В случаите по т.14.1. от настоящия раздел и при несъгласие от страна на засегнатия Оператор с промените в Общите условия, същият може да се откаже в срок от 1 (един) месец от влизането в сила на съответните изменения/допълнения от сключения индивидуален договор без имуществени санкции. Упражняването на правото на отказ, не освобождава Оператора от възникналите и изискуеми до момента на отказа задължения.

14.3. В случай че Операторът не упражни правото си на отказ, съобразно предходната клауза, счита се, че същият е приел безусловно измененията в Общите условия, съответно цените и методите на ценообразуване.

XV. Изменения и допълнения на Договора

15.1. Всяка една страна може да предлага по всяко време изменение и/или допълнение на действащия договор, освен ако изрично не е предвиден друг режим в настоящите Общи условия и/или договора.

15.2. Искането за изменение и/или допълнение следва да бъде мотивирано и предоставено на другата страна в писмена форма. Двете страни преговарят добросъвестно с оглед постигането на споразумение за съответното изменение и допълнение в оптимално разумен и кратък срок.

15.3. Всички изменения и допълнения на договора се оформят писмено и стават неразделна част от него. В случай на противоречие междудопълнително споразумение и договора, с предимство ще се ползва допълнителното споразумение.

XVI. Прекратяване на договора

16.1. Договорът се прекратява:

16.1.1. по взаимно писмено съгласие на страните;

16.1.2. при условията на т.9.3.;

16.1.3. при условията на т.12.6.;

16.1.4. при прекратяването с ликвидация или обявяването в несъстоятелност на страна по договора;

16.1.5. с едностранно 3-месечно (тримесечно) писмено предизвестие, отправено до другата Страна в случай, че която и да е от страните не желае да продължи предоставянето или ползването на услугите, след изтичането на първоначално определения в договора срок;

16.1.6. в случаите по т. 19.2.4.

16.2. Прекратяването на договорa, по каквато и да било причина, не санира нарушенията на неговите условия от някоя от страните и не влияе по никакъв начин върху правата, задълженията и отговорността на страните, възникнали преди прекратяването или изтичането на срока на договора.

16.3. Всяка от страните, при прекратяване се задължава да възстанови на другата в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяване или изтичане на срока на договора, дължимите суми (ако има такива), предплатени по договора в периода след неговото изтичане, освен ако страните изрично и писмено не се договорят друго.

16.4. С цел избягване на всякакво съмнение, с прекратяването на договора се прекратява предоставянето на всички услуги, за които договорът е бил сключен или съответно изменен впоследствие. При прекратяването на отделна услуга по договора не се прекратява предоставянето на останалите услуги, за които договорът е бил сключен или съответно изменен впоследствие, като всички права и задължения остават в сила и следва да се изпълняват съобразно договора, Общите условия и приложенията към тях.

XVII. Разваляне на договора

17.1. При неизпълнение на което и да е задължение по настоящите Общи условия, договора и приложенията към тях, или при сериозно нарушаване на изискванията за качеството на услугите, както и при нарушаване на търговската репутация или интересите на която и да е страна по договора, както и при извършването на действия и/или бездействия, с които се нарушават и/или заобикалят правилата и процедурите, описани в настоящите Общи условия, договора и приложенията към тях, включително, но без да се ограничават до такива, отнасящи се към обхвата на предоставяните и ползвани услуги, изправната страна има право да развали Договора с отправяне на 14-дневно (четиринадесетдневно) писмено предизвестие. Изправната страна има право да развали договора с отправяне на 14-дневно (четиринадесетдневно) писмено предизвестие и в случай на такова увреждане на обект, което води до спиране на неговото функциониране по предназначение, и което не е отстранено от виновната страна в сроковете по Общите условия, договора и приложенията към тях. Развалянето на договора настъпва с изтичането на срока на предизвестието, при условие че нарушението не бъде преустановено и вредоносните му последици, в случай че има такива, не бъдат отстранени в срока на предизвестието.

XVIII. Спорове между страните

18.1. Страните се съгласяват да разрешават в дух на добра воля, чрез консултации и преговори, спорове или различия, възникващи от настоящите Общите условия и договора.

18.2. В случай че страните не могат да разрешат спора чрез преговори, продължили до 1 (един) месец от датата на установяване на наличието на спор/различия, се съгласяват, че всяка от тях може да отнесе въпроса до Комисията за регулиране на съобщенията или до експерти, избрани от двете страни.

18.3. Независимо от предвиденето в т.т.18.1. и 18.2., всяка от страните има право да подаде иск пред компетентния български съд или да инициира процедура по реда и при условията на Глава осма „Решаване на спорове“ от ЗЕСМФИ или по чл. 22 ЗЕСМФИ.

XIX. Преотстъпване на права

19.1. Освен ако друго не е договорено писмено между страните, в съгласие с разпоредбите на действащите нормативни актове, никакви права, ползи или задължения на всяка от страните по тези Общи условия, договора и приложенията към него, не могат да се предоставят на трето лице или да се прехвърлят, или превъзлагат, изцяло или отчасти, на трета страна без предварително писмено съгласие на другата страна, което не може да бъде неоснователно отказвано.

19.2. В случаите на универсално правоприемство не е необходимо съгласие по смисъла на т. 19.1. за предоставяне или прехвърляне на права, ползи или задължения по тези Общи условия, договора и приложенията към него.

19.3. Независимо от предвиденото в т.т. 19.1. и 19.2. страната, която е засегната от прехвърлянето, следва да осигури подписването на изрично писмено споразумение, с който документ правоприемникът изразява съгласието си за спазване и изпълнение на настоящите Общи условия, договора и приложенията към него.

 

XX. Общи разпоредби

20.1. Отказът на някоя от страните да търси правата си за каквото и да било нарушение на другата страна или неприлагане на някое от условията, предвидени в настоящите Общи условия и договора, не може да се счита за отказ от права за всички останали нарушения на същото условие или на което и да било друго от условията на договора. За да бъде валиден отказът от права, следва да бъде направен писмено и да бъде подписан от лице, което представлява страната, която извършва отказа.

20.2. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и подписания между страните договор, предимство има договорът.

20.3. С цел избягване на недоразумения и забавяне в обмена на информация и документи, при изпращане на писма по електронна поща страните се задължават да използват и включат функцията за потвърждаване на получаване на писмо по електронната поща. Съобщенията се считат получени от датата на потвърждението за получаване на писмото по електронна поща. Във връзка с обработването на лични данни страните декларират и се задължават да спазват разпоредбите на действащото законодателство, включително, но без да се ограничава до Закона за защита на личните данни и актовете по прилагането му.

20.4. Освен ако в договора или в Общите условия изрично не се предвижда друго, страните изпращат всички съобщения, уведомления, предизвестия, известия, споразумения и други, предвидени в договора или Общите условия, както следва:

1) на адресите на страните, обявени в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието;

2) на посочените в договора електронни адреси.

20.5. Освен ако в договора или в Общите условия изрично не се предвижда друго, правата върху интелектуалната собственост остават притежание на страната, създала или притежаваща собствеността им, като нищо от договора не може да се счита за прехвърляне или лицензиране на права на интелектуалната собственост от едната на другата страна.

20.6. Всички приложения, допълнителни споразумения, протоколи и други документи относно изпълнението на Общите условияи договора, са неразделна част от тях.

20.7. За всички условия, които не са уредени изрично в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. За избягване на всяко съмнение, при влизане в сила на Наредбата по чл.63, ал.5 ЗЕСМФИ страните прилагат обективните и прозрачни критерии, определени в нея.