Our site uses cookies! Please refer to our Terms of Service and Privacy Policy
Privacy policy | Cookies
Send message Call us Find us
English Български

чл. 74(2) от ЗЕС

Тук може да намерите информацията съгласно задължението вменено в Чл 74(2) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г.) от ЗЕС, постановяващо Предприятието да публикува информацията по чл. 33, ал. 2, т. 6 (нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г.),  а именно брой на абонатите на предприятието, диференцирани съгласно предлаганите от предприятието услуги, въз основа на данните от ежегодния отчет за дейността, предоставян от предприятието във връзка с чл. 38, ал. 1, на страницата си в интернет.